Monday, 11 April 2011

Sayyamanmukho chechch mudchittam pragyapak:
Sahedye rasam hasyam pushpe prasfutith yatha.
http://ping.fm/cA9Wi

No comments:

Post a comment